Regulamin

Regulamin sklepu narzedziaprimo.pl z dnia 01.01.2021

§ I Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.narzedziaprimo.pl, który prowadzony jest przez PRIMO FHU Leszek Skrudlik z siedzibą w Chorzowie, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca lub Sprzedający - PRIMO FHU Leszek Skrudlik z siedzibą w Chorzowie kod pocztowy 41-506, ul. Długa 8/4, NIP 627-263-26-74, REGON 242907913.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
Konsument - przedsiębiorca – klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Konsument - klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.narzedziaprimo.pl.
Produkt - rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie.
Cena - cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.
Koszty dostawy - koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.
Termin dostawy - termin dostarczenia Produktu do Miejsca dostawy.
Dostawca - firma kurierska, której Sprzedawca powierza dostawy Produktów.
Zamówienie - zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.
Miejsce dostawy - adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP.
Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

3. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją.

7. Sprzedawca informuje, że komputer Klienta i oprogramowanie komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JawaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies) dla urządzeń mobilnych: urządzenie mobilne z systemem operacyjnym (IOS 8 lub wyższy; Android 4.0 lub wyższy; Windows Phone 7 lub wyższy) umożliwiającymi uruchomienie przeglądarki internetowej (z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies).

8. Klientów obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Sprzedawca prowadzi obsługę mailową Klientów od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Sprzedawca na potrzeby obsługi Zamówień kontaktuje się z Klientami drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

10. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 5 lat od daty zawarcia każdej z umów. Każdy zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

11. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ II Składanie Zamówień

1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:

 • poprzez stronę internetową Sklepu: www.narzedziaprimo.pl
 • poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@narzedziaprimo.pl
 • telefonicznie pod nr tel. 605 484 673;                

2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:

 • dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");
 • wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja);
 • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.

3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.

4. Klient może złożyć Zamówienie również:

 • za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres sklep@narzedziaprimo.pl - przez całą dobę;
 • telefonicznie pod nr tel. 605 484 673 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia według stawek operatora Klienta).

5. Zamówienie składane w formie mailowej lub telefonicznej powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (w przypadku firm), oraz odpowiednio adres e-mail lub numer telefonu.

6. W przypadku Konsumentów oraz Konsumentów - przedsiębiorców, do złożenia Zamówienia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie konieczne jest jego potwierdzenie w odpowiedzi na e-mail Sprzedawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

7. W przypadku wątpliwości, co do rzeczywistego zamiaru Klienta zawarcia umowy lub jej realizacji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego, w przypadku, gdy Klient nie podał wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ III Obsługa Zamówień

1. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 2 godzin otrzyma e-mail określający szczegóły Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i Termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy i koszt odbioru), całkowita suma do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.

2. W mailu, o którym mowa w ust. 1 Konsument oraz Konsument - przedsiębiorca otrzyma informacje obejmujące:

 • główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem lub Konsumentem - przedsiębiorcom;
 • dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym adres, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu; adres składania reklamacji;
 • łączną cenę i koszty dostawy;
 • sposób i termin zapłaty;
 • sposób i termin spełnienia świadczenia oraz stosowaną przez Sprzedawcę procedurę rozpatrywania reklamacji;
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy, ze wskazaniem wyjątków, a także wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku do Ustawy;
 • koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument lub Konsument - przedsiębiorca, koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
 • funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 • mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy.

§ IV Terminy dostawy

1. Termin dostawy wskazany jest każdorazowo dla Produktu i widoczny jest przy Produkcie.

2. Termin dostawy liczony jest w dniach roboczych (z wyłączeniem sobót) od dnia złożenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności "za pobraniem" albo od dnia zapłaty - w przypadku wyboru innej formy płatności.

3. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysyłce Produktu z Magazynu Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia, Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania Produktu, a po jego bezskutecznym upływie, może od umowy odstąpić.

5.  W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z uwagi na niedostępność Produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który może, bez utraty innych roszczeń:

 • Wyrazić zgodę na zmianę Terminu dostawy;
 • Zmienić Zamówienie;
 • Odstąpić od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeżeli Klient dokonał przedpłaty.

7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami lub Konsumentami - przedsiębiorcami, uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5 lit c uzależnione jest od uprzedniego wezwania do wykonania umowy przez Sprzedawcę z wyznaczeniem terminu dodatkowego, chyba że Produkt został całkowicie wyprzedany. W takim wypadku Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę, jeśli Klient dokonał przedpłaty.

8.  Postanowienia Regulaminu dotyczące Terminu dostawy stosuje się odpowiednio do terminu, w którym Produkt będzie możliwy do odbioru w Puncie Odbioru Osobistego, w przypadku wyboru przez Klienta takiej formy realizacji Zamówienia.

§ V Realizacja Zamówienia: Dostawa

1. Sprzedawca będzie realizował Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy, zgodnie z treścią złożonej przez Klienta dyspozycji w trakcie składania zamówienia.

2. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta Produktów (uzależniony jest od wybranej formy płatności i dostawy).

3. W przypadku, gdy wybrany Produkt ma wagę powyżej 100 kg lub wymiary powyżej 60 cm x 60 cm, Koszt dostawy zostanie ustalony indywidulanie z Klientem przez kontakt telefoniczny lub e-mail.

4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostawy nosi ślady naruszenia, dające się z zewnątrz zauważyć, Klient niebędący konsumentem ani Konsumentem – przedsiębiorcą powinien odmówić przyjęcia przesyłki, zgłosić Dostawcy żądanie protokolarnego ustalenia stanu przesyłki. W każdym przypadku taki Klient powinien w terminie 2 dni poinformować Sprzedawcę o uszkodzeniu przesyłki i udzielić Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na adres elektroniczny Klienta. W przypadku sprzeciwu Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT w wersji papierowej.

§ VI Płatności

1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

 • Płatność online: za pośrednictwem serwisów: Serwisu Tpay - w chwili składania Zamówienia
 • Wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia
 • Gotówką - do rąk Dostawcy przy odbiorze Produktu w Miejscu dostawy ("za pobraniem").

2. Przelew z odroczonym terminem płatności - jest to forma płatności przyznawana po indywidualnych ustaleniach z klientem biznesowym. Termin płatności zależy głównie od wielkości i regularności zakupów.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko / nazwę Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 35 1950 0001 2006 0277 0051 0002.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów wysłanych do Klientów niebędących konsumentami oraz Konsumentami – przedsiębiorcami, do momentu zapłaty Ceny.

§ VII Odstąpienie od Umowy 

1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie dla Konsumentów oraz Konsumentów - przedsiębiorców.

2. Konsumentowi oraz Konsumentowi – przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 20 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta / Konsumenta - przedsiębiorcy lub wskazaną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Konsument lub Konsument – przedsiębiorca chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć stosowne oświadczenie  za pośrednictwem operatora pocztowego, lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@narzedziaprimo.pl. Można skorzystać z doręczonego wzoru formularza lub wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Jednocześnie Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na stronie Sklepu: www.narzedziaprimo.pl.

4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi / Konsumentowi przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta / Konsumenta – przedsiębiorcę, każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu wszystkiego, co otrzymała od drugiej strony. Konsument / Konsument – przedsiębiorca pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli ze względu na swój charakter (np. przesyłki wielkogabarytowe) Produkt nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje klienta o szacowanych kosztach przesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Zwracany Produkt należy wysłać niezwłocznie na adres: PRIMO FHU Leszek Skrudlik ul. Słoneczna 9/2 , 41-506 Chorzów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta / Konsumenta - przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty realizacji Zamówienia (Koszty dostawy), z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument / Konsument - przedsiębiorca, chyba że Konsument / Konsument - przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta / Konsumenta – przedsiębiorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Konsumenta – przedsiębiorcy dowodu jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument / Konsument - przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

11. Konsument / Konsument - przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 • O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta / Konsumenta - przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta / Konsumenta - przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • W której Konsument / Konsument - przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument / Konsument - przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta / Konsumenta - przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, tj. w zakresie niektórych spośród nabytych Produktów, w sytuacji gdy Koszty dostawy były uzależnione od liczby zakupionych Produktów zostaną one zwrócone w części stanowiącej nadwyżkę powyżej Kosztów dostawy, skalkulowanych dla Produktu lub Produktów, od których zakupu Klient nie odstępuje. W przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (wyższe od najniższych Koszty dostawy), Sprzedający zwróci Klientowi, który odstępuje od umowy, kwotę będącą równowartością najtańszego sposobu dostarczenia Produktu (najniższe Koszty dostawy).

14. W przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Konsument / Konsument - przedsiębiorca otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą, o ile wcześniej wystawiona była dla niego faktura.

§ VIII Obowiązek dostarczenia Produktu bez wad, reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

2. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

3. W przypadku rękojmi Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a także za wady prawne.

4. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:

 • Naprawy
 • Wymiany Produktu na wolny od wad;
 • Obniżenia Ceny;
 • Odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu.

6. Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.

7. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. Reklamację można złożyć również przy wykorzystaniu formularza reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Produkt, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data) należy wysłać na adres: PRIMO FHU Leszek Skrudlik ul. Słoneczna 9/2 , 41-506 Chorzów.

9. W celu skorzystania z możliwości odbioru reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę, Klient może skontaktować się telefonicznie.

10. Jeśli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient powinien udostępnić go w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

11. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.

12. Klient nie będący Konsumentem ani Konsumentem – przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie przed jego terminem zawiadomienia o wadzie.

13. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ani Konsumentami - przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi z wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej określonej w art. 566 k.c.

14. Konsument posiada kilka możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

 • Poprzez złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 • Poprzez złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);
 • Poprzez złożenie wniosku do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Poprzez skorzystanie z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: sklep@narzedziaprimo.pl.

 

§ IX Gwarancje

1. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.
2. Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi.
3. W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

§ X Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami

1. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami ani Konsumentami - przedsiębiorcami, odpowiedzialność Sprzedawcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest do rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również gwarancji, przy czym wyłączone są roszczenia odszkodowawcze. W pozostałym zakresie Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody (straty, utracone korzyści) powstałe w związku z niewykonaniem umowy, bądź niewłaściwym wykonaniem umowy (poza zwrotem ceny i kosztów dostawy), dostarczeniem wadliwych Produktów lub w związku z opóźnieniem w dostawie.

§ XI Ochrona danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator spełnia obowiązki informacyjne na etapie zbierania danych od osób, których dotyczą.

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie Polityka prywatności, natomiast informacje o plikach cookies znajdują się w dokumencie Polityka plików cookies.

 

§ XII Informacje handlowe, opinie Klientów

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym (newsletter), takich jak: ofert, informacji o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej). Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie www.narzedziaprimo.pl. Rezygnacji z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym można dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.narzedziaprimo.pl w zakładce newsletter.

2. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja mieści się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

4. Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to, aby inni Użytkownicy lub Sprzedawca komentowali jego wypowiedzi, z poszanowaniem dóbr osobistych.

§ XIII Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.

2. Ewentualne zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających ze złożenia Zamówienia przed wprowadzeniem zmian.